Księgarnia Polonia Christiana
zakończyła działalność.Dziękujemy że byliście z nami!

facebook
 
REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  ZAREJESTRUJ | ZALOGUJ
 
 

Regulamin sprzedaży Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl

 

I.              Definicje

 

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a)                Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument),

b)               Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z pózn.zm.),

c)          Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

d)              Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Towarów, wyrażania opinii na temat Towarów oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień,

e)          Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Usługodawcą lub Klientem,

f)     Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,

g)       Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu,

h)    Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,

i)                  Strona – Usługodawca i Klient,

j)                  Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie internetowym;

k)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

l)                  Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu Sklepu;

m)            Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z Towarem;

n)    Usługodawca – Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie (31-066) przy ul. Skawińskiej 13/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775730, NIP 6762563064, REGON 382789862, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@poloniachristiana.pl;

o)           Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów.

 

II.   Postanowienia ogólne.

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z póz.zm.).

3.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a)    umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość,

b)    udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

4.    Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

5.    Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, podmiotowi trzeciemu (podwykonawstwo).

6.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

a)    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b)    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

7.    Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta, a w szczególności w celu:

 

a)    utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,

b)    dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c)    tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 

8.    Prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie, które dotyczą oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych Sklepu, a także wchodzących w jego skład innych elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

9.    Informacje o Towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10.  Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu poinformowania  Klienta o jej wysokości  bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 

III.    Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

 

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego doręczenia Usługodawcy prawidłowo wypełnionego przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.    Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług.

3.    Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

5.    Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub skorzystanie z Usługi.

6.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a)    korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

c)    korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

e)    korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

f)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 

7.    Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów poprzez Sklep Internetowy

 

1.     Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Towary.

 

2.    Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt IV 5b) Regulaminu.

 

3.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 

4.    Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane. Usługodawca przekazuje Klientowi informacje zawarte w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

5.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

 

a)    wiadomość elektroniczną e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu;

b)    – w ciągu trzech (3) dni roboczych od złożenia Zamówienia -  wiadomość elektroniczną e-mail stwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy sprzedaży, a także  potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia prosimy o kontakt pod adresem: ksiegarnia@poloniachristiana.pl, tel. 12 385-36-01.

 

6.    Do dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV 5 b) powyżej Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia. Powyższe postanowienie nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie V Regulaminu.

 

7.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie wymagane prawem elementy, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia. Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 

 

8.    Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

 

9.    Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku przesyłek Poczty Polskiej S.A. obowiązuje aktualny w dniu zawarcia Umowy sprzedaży cennik ww. spółki.  Do Towaru załączony jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.  

 

10.  Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 

11.  Informacja o dostępności Towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym Towarze na stronie Sklepu Internetowego.

 

12.  W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

13.  Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 

a)    uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b)    niekompletności przesyłki,

c)    niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

- Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

14.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi, który  posiada wobec Usługodawcy – od co najmniej 5 dni – wymagalne zobowiązania płatnicze z tytułu sprzedaży innego Towaru.

 

V.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 

1.    Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 

2.    Wskazany w pkt V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od dnia zawarcia Umowy.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i został umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 

4.    Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 

a)    umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)    umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VI.  Rękojmia.

 

1.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z póz.zm.).

 

VII.  Reklamacje i rozstrzyganie sporów.

 

1.    Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.

2.    Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

3.    W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Sklepu.

4.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

5.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej skutecznego złożenia.

6.    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy. Reklamację można złożyć na adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@poloniachristiana.pl lub na adres Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”, ul. Skawińska 13/13, 31-066 Kraków, z dopiskiem: Księgarnia internetowa Polonia Christiana. Reklamacja.

7.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, w kolejności wpływania.

9.    Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a)    poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,

b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

10.  Działania mediacyjne określone w ust. 9 lit. a) powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

11.  Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w ust. 9 lit. b) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.

12.  Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów w celu wystąpienia przez niego do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

VIII. Odpowiedzialność.

 

1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a)   utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

b)    skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu,

c)  treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu siły wyższej.

3.    Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

 

IX.    Pozostałe prawa i obowiązki Stron.

 

1.    Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawartą w wyniku Rejestracji) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem ww. umowy oraz  postanowień Regulaminu.

2.    Klient, który dokonał Rejestracji wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenie dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy skutek wypowiedzenia umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 5 dni.

3.    Usługodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w wyniku Rejestracji, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4.    Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą w wyniku Rejestracji, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

5.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

X.  Postanowienia przejściowe i końcowe.

 

1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

2.    Umowa sprzedaży Towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3.    Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku Rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

4.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a przypadku umowy o świadczenie Usług  od dnia zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”, 31-066 Kraków, ul. Skawińska 13/13, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@poloniachristiana.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”,

ul. Skawińska 13/13,

31-066 Kraków,

adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@poloniachristiana.pl

 

- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

- Data odbioru zamówienia

……………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta

……………………………………

- Adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

 

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………

- Data

……………………………………                                                                                                   

 

Do formularza zwrotu prosimy dołączyć oryginał paragonu lub kopię faktury

 

 

 

 

 

 
 
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności Księgarni Kontrrewolucji
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych
KLIKNIJ i poznaj pełną listę
dostępnych form płatności
 
TWOJE KONTO
NOWOŚCI WYDAWNICZE
DEWOCJONALIA
INFORMACJE
COPYRIGHT BY
 
Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” 2024
logo